O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie powstało z dniem 26.04.2002 r. kontynuując działalność i zadania Związku Gmin Pomorza Środkowego w Koszalinie utworzonego w 1994 r. przez władze gmin Będzino, Manowo, Mielno, Sianów oraz miasto Koszalin.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:

  1. inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,

  2. programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju,

  3. tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,

  4. wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,

  5. informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  6. koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,

  7. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

  8. podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,

  9. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów,

  10. wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.