Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy usługi opracowania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego” w ramach projektu „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
Załączniki :
1.Wniosek


2.Wstępny opis przedmiotu zamówienia

I. NAZWA I ADRES ZAPRASZAJĄCEGO
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
Ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
NIP: 669-23-20-183
Adres strony internetowej: www.ko-pomerania.pl
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Marek Gramza, Sylwia MytnikII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy dostawy „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego” w ramach projektu „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

2. Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Prowadzony dialog służyć będzie zapoznaniu się przez Zapraszającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego postępowania.

III. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)
2. Dialog Techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu Technicznym, w terminach określonych przez Zapraszającego.
3. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dialog prowadzony będzie w trybie indywidualnych, bezpośrednich spotkań w siedzibie Zapraszającego, tj. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin.
5. Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy określenia warunków umowy. W razie przekazania Zapraszającemu w toku Dialogu Technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zapraszającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zapraszający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
6. Za udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.
7. Dialog Techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym.
8. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym etapie bez podania przyczyn.
9. Dialog Techniczny poprzedza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co powoduje, że uczestnikom dialogu nie przysługują środki ochrony prawnej o jakich stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
10. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 101, ze zmianami).
11. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
12. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
13. Podmioty zakwalifikowane do udziału w Dialogu Technicznym otrzymają zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem, przy czym informacja może być przekazana za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak: faks oraz e-mail.

IV. INFORMACJE O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO
O zakończeniu Dialogu Technicznego Zapraszający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty.

V. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy składać na adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin.
2. Termin składania wniosków: do dnia 6 marca 2014, do godziny 16:00.
3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zapraszającego.
4. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
5. Dopuszcza się składanie wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego za pośrednictwem faksu (numer faksu: +48 94 343 51 67) lub poczty elektronicznej (w tym przypadku wymagane jest przesłanie na e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl , skanu podpisanych dokumentów)

VI. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty, które przystępują do Dialogu Technicznego, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
2. W przypadku, w którym w imieniu podmiotu przystępującego do Dialogu Technicznego działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego odpisu/wydruku z właściwego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany o przedłożenia, przed przystąpieniem do Dialogu Technicznego, stosownego oryginału pełnomocnictwa. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodności u notariusza. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

4. Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego winien zawierać następujące dane:
– nazwę / imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu,
– jego siedzibę i adres,
– wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numeru telefonu i faksu
– krótki opis doświadczenia w pracy nad analogicznymi projektami.
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
7. Wzór wniosku o dopuszczenie o udziału w Dialogu Technicznym został opublikowany na stronie internetowej Zapraszającego: www.ko-pomerania.pl.
8. Zapraszający wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów, w tym pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *