Zapytanie ofertowe 320 / 1 /13

Koszalin, dnia 27 lutego 2013r.
SGiPPŚ/020.3/6/12-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego z siedzibą w Koszalinie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

2.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej :

– Wniosek aplikacyjny wraz z harmonogramem i budżetem
– Analiza Wykonalności

Link do strony konkursu :http://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Rozwoj_spoleczny_i_regionalny/Program_regionalny/Informacje/Strony/Nabor_wnioskow.aspx

Od Wykonawcy wymagane jest odbycie co najmniej dwóch osobistych wizyt w siedzibie Zamawiającego celem omówienia szczegółów dotyczących planowanego projektu, w tym jedna wizyta przed podpisaniem umowy.
3.Termin wykonania zamówienia : 03.04.2013r.
4.Informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawca przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Marek Gramza i Sylwia Mytnik tel./fax 94 343 51 67, sgipps@ko-pomerania.pl.
5.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres i siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Ofertę należy złożyć w kopercie gwarantującej poufność jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz zawierać opis : „Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Programu MRR MF EOG. Nie otwierać przed dniem 07.03.2013r. godz. 10.00.
6.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin w terminie nie później niż do dnia 7 marca 2013r. do godz. 10.00. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi nie później niż 8 marca 2013r., a wyniki wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ko-pomerania.pl oraz przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej poszczególnym Wykonawcom.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty najkorzystniejszej cenowo lub uzupełnienia braków tej oferty.
9.Oferty nie spełniające wymogów formalnych lub oferta najkorzystniejsza cenowo, której braków nie uzupełniono zgodnie z postanowieniami ust. 8 podlegają odrzuceniu.
10.Zamawiający Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyn.
11.Warunkiem dopuszczenia do postępowania jest dysponowanie doświadczeniem w postaci wykonania w ciągu ostatnich 3 lat dokumentacji aplikacyjnej dla co najmniej dwóch projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Funduszy Norweskich i EOG. Doświadczenie należy udokumentować poprzez wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie przedstawią doświadczenia nie będą rozpatrywane.
12.Kryterium oceny ofert : cena – waga 100%.

Załączniki :
1.Formularz ofertowy
2.Wykaz projektów, dla których Wykonawca opracował dokumentacje aplikacyjną, a które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Funduszy Norweskich i EOG
3.Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1)

Jednym z wymogów określonych dla oferentów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” jest wykonanie w ciągu 3 ostatnich lat 2 projektów które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów MRR lub Funduszy Norweskich i EOG – warunek jest właściwie niemożliwy do spełnienia. W ciągu ostatnich 3 lat nie odbył się żaden konkurs w ramach NMF MF EOG (poprzednia perspektywa zakończyła się w 2009, o obecna która teoretycznie trwa od 2009 r. nie została jeszcze rozpoczęta, nie ogłoszono konkursu), natomiast MRR występuje dla programów w ramach Narodowej Strategii Spójności jako KPK, dla większości z nich pełni rolę Instytucji Zarządzającej, ale nie wdrażającej, która ogłasza konkursy. Proszę zatem o informację, czy „konkursy MRR” możemy potraktować szeroko, jako konkursy realizowane przez Instytucje Wdrażające w ramach programów, dla których MRR pełni funkcję Instytucji Zarządzającej bądź KPK?

Odpowiedź :

Ad 1) Tak

Pytanie 2)

W zapytaniu ofertowym na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” piszą Państwo o wymogu przedstawienia doświadczenia w realizacji projektów, dla których wykonawca opracował dokumentację aplikacyjną, a które uzyskały dofinansowanie w ramach programów ministerstwa rozwoju regionalnego lub funduszy norweskich i eog. Czy w wykazie tym mogą się znaleść projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013? Czy mają może tutaj Państwo na myśli inne programy?

Odpowiedź:

Ad 2) Programy, w których Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest Instytucją Zarządzającą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *