Zapytanie ofertowe SGiPPS 0.20.2/10/13-15

Zapytanie ofertowe SGiPPS 0.20.2/10/13-15

dotyczące opracowania Strategii Aplikacji, Audytu Dotacyjnego wraz z Kartami Projektów w ramach projektu pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

I.                        Zamawiający :

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 11-15, tel./fax 94 343 51 67

      NIP : 669-23-20-183

II.                      Opis przedmiotu zamówienia :

  1. Przygotowanie 10 kart projektów przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020 wybranych z listy projektów opisanych w Sektorowym Programie Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego /program stanowi załącznik do zapytania ofertowego/. Projekty wskazane zostaną przez Zamawiającego. Karta projektu powinna zawierać : tytuł i charakterystykę projektu tj. opis, rezultaty i produkty; cele realizacji projektu; powiązanie z dokumentami strategicznymi  i sektorowymi; organizacja projektu tj. strona podmiotowa, struktura organizacyjna; finansowanie projektu tj. źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, przewidywane koszty bezpośrednie i pośrednie realizacji inwestycji, planowane finansowanie projektu oraz przewidywany harmonogram zadaniowy i zadaniowy – finansowy realizacji inwestycji; przykładowe wskaźniki; karty projektu jako załącznik do strategii aplikacji.
  2. Przygotowanie audytu dotacyjnego. W ramach audytu 1) wskazanie dla projektów z Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF, z punktu widzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego jak i poszczególnych Partnerów tj. jednostek samorządowych realizujących wspólnie przedmiotowy projekt, wszystkich możliwości uzyskania dotacji uwzględniając założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020, 2) określenie horyzontu czasowego realizacji danych projektów.
  3. Opracowanie strategii aplikacji dla projektów priorytetowych i uzupełniających ujętych w Sektorowym Programie Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF dla perspektywy finansowej 2014-2020. 1) plan działań czasowo – organizacyjnych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne; 2) struktura organizacyjna pozyskiwania środków – wskazanie podmiotu : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, poszczególne gminy, kilka gmin; 3) propozycje pozyskania środków na wkład własny.
  4. Termin realizacji zamówienia do 14 sierpnia 2015r.

III.                Zadania i główne obowiązki Wykonawcy :

1.       Karty projektów przygotowane w formie papierowej w formacie PDF i doc/docx w dwóch egzemplarzach /tj. każda karta projektu w dwóch egz./ oraz w formie elektronicznej CD/DVD także w formacie PDF i doc/docx.

2.       Audyt dotacyjny przygotowany na podstawie Programu Sektorowego, dokumentów strategicznych poszczególnych gmin, ewentualnych rozmów indywidualnych z przedstawicielami gmin i Stowarzyszenia. Audyt dotacyjny ma być przygotowany w formie raportu i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w formacie PDF i doc/docx w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej CD/DVD także w formacie PDF i doc/docx.

3.       Strategia aplikacji ma być dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej w formacie PDF i doc/docx w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej CD/DVD także w formacie PDF i doc/docx.

4.       Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 2  (wykaz zrealizowanych usług – doświadczenie).

        IV.                 Kontakt w sprawie zapytania ofertowego :  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e- mailowy: sgipps@ko-pomerania.pl

V.                   Forma i termin złożenia oferty :

Ofertę w formie formularza ofertowego ( załącznik nr 1) wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2015r. do godz. 13:00 w jednej z poniższych wymienionych form:
– pisemnej ( osobiście, listownie) na adres SGiPPŚ, ul. Dworcowa  11-15, 75-201 Koszalin

– w wersji elektronicznej na e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl

VI.                Kryteria wyboru ofert :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Cena – 100%

VII.              Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

Prezes Zarządu

   /-/ Piotr Jedliński

Do pobrania:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz usług
  3. Program KOF

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *