Zapytanie ofertowe SGIPPS/0.20.2/5/13-14

Zapytanie ofertowe SGIPPS/0.20.2/5/13-14
dotyczące przeprowadzenia szkolenia z zakresu Project Managementu, zamówień publicznych, komunikacji w ramach projektu pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjały rozwojowego regionu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014


I. Zamawiający :

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 11-15, tel./fax 94 343 51 67
NIP : 669-23-20-183

II. Opis przedmiotu zamówienia :
1. Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu Project Management Training: szkolenie przedstawicieli Partnerstwa /samorządy lokalne, izba gospodarcza, lokalne Grupa Działania/ z zamówień publicznych w projektach partnerskich, efektywnej komunikacji, prezentacji narzędzi usprawniających komunikację pomiędzy partnerami.
2. Szkolenie dwudniowe, w terminie do uzgodnienia pomiędzy 17 a 31 marca 2014, w godz. 09:00-15:00 (2 x 6h) w Koszalinie.
3. Liczba uczestników szkolenia : 12 osób.

III. Zadania i główne obowiązki Wykonawcy :

1. Przeprowadzenie szkoleń na poniższe tematy:
A) Komunikacja na poziomie Partnerstwa JST
1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji
2. Bariery w komunikacji
3. Narzędzia usprawniające komunikację pomiędzy partnerami
4. Ocena efektywności komunikacji
5. Efektywność i sprawność funkcjonowania Partnerstwa JST
B) Zarządzanie strategiczne obszaru funkcjonalnego (OF) JST
1. Diagnoza stanu OF oraz ogólna strategia rozwoju OF
2. Partycypacyjne metody opracowywania strategii rozwoju
3. Strategie „sektorowe” i ich relacje ze strategią ogólną OF
4. Monitoring i ewaluacja strategii
C) Zamówienia publiczne Partnerstwa JST
1. Zamówienia do 14 tys. euro i powyżej 14 tys. euro,
2. Znaczenie i ustalanie pozacenowych kryteriów oceny ofert.

2. Materiały szkoleniowe:
– Wykonawca opracowuje szczegółowy program i materiały szkoleniowe, które przekazuje Zamawiającemu, celem wydruku dla uczestników szkolenia,
– materiały muszą być opatrzone znakami informacyjno – promocyjnymi zgodnie z wytycznymi Programu Regionalnego EOG ( logotypy i szablon do prezentacji przekazany zostanie przez Zamawiającego )
– Wykonawca przygotowuje Certyfikaty ukończenia szkolenia

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 2 (wykaz zrealizowanych szkoleń – doświadczenie).

IV. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego :
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e- mailowy:
sgipps@ko-pomerania.pl

V. Forma i termin złożenia oferty :
Ofertę po wypełnieniu formularza ofertowego ( załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2014r. do godz. 15:00 w jednej z poniższych wymienionych form:
– pisemnej ( osobiście, listownie) na adres SGiPPŚ, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
– w wersji elektronicznej na e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl

VI. Kryteria wyboru ofert :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Cena- 100%

VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. Załączniki :
1. Formularz ofertowy
2.Wykaz zrealizowanych szkoleń

DYREKTOR BIURA
/-/ Marek Gramza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *