Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA GMIN i POWIATÓW POMORZA ŚRODKOWEGO
TEKST JEDNOLITY
Niniejszy statut określa organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin i powiatów Pomorza Środkowego.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Koszalin.

§ 3

1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin i powiatów będących członkami Stowarzyszenia.
2. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawnie określonych.
4. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin i powiatów. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych niż stowarzyszone samorządów, na ich wniosek.

§ 4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
– ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91, poz. 578 ze zm.),
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.),
– ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zm.),
– ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
– niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą po środku logo i napis w otoku „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego”.

§ 6

1. Stowarzyszenie powołuje się w celu wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków.
2. Celami Stowarzyszenia są ponadto:
1) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,
2) programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju,
3) tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,
4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
5) informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
6) koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,
7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
8) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
9) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów,
10) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,
11) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej,
12) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację i udział w szkoleniach, seminariach, wystawach, wyjazdach studyjnych oraz prezentacjach,
2) propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorza Środkowego,
3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
4) upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,
5) wykreślony,
5a) prowadzenie działalności lotniczej oraz zarządzanie lotniskami, lądowiskami na potrzeby mieszkańców Środkowego Pomorza oraz eksploatacja nieruchomości przeznaczonych na cele lotnicze,
6) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
7) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
8) prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej.
4. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
5. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

§ 7
(uchylony)

§ 7a

1. Statutowa działalność Stowarzyszenia, określona w § 6 ust. 1, 2 oraz 3 pkt 1-4, 5a-8 jest prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i według Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi:
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 94.99.Z),
2) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
3) chów i hodowla zwierząt (PKD 01.4),
4) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23),
5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),
2) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),
3) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
4) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
6) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
7) pozostałe pozaszkolne form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
8) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
9) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
10) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy i powiaty z terenu Pomorza Środkowego.
2. Wolę przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia wyraża się w drodze zarządzenia wójta lub uchwały podjętej przez zarząd powiatu.
3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2 wyrażą wolę założenia Stowarzyszenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.

§ 9

1. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia.
2. Kandydat na członka Stowarzyszenia, któremu Zarząd odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem wójta lub jego upoważnionych przedstawicieli oraz upoważnionych przedstawicieli zarządu powiatu. Przedstawiciele reprezentują członka Stowarzyszenia do czasu cofnięcia upoważnienia.
2. Za osoby upoważnione do reprezentacji członka w pracach Zebrania uważa się starostę, wójta, zastępców wójta, wicestarostę, członków zarządu powiatu oraz sekretarza gminy lub powiatu, chyba że co innego wynika z indywidualnych pełnomocnictw.

§ 11

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek:
1) rezygnacji członka wyrażonej w formie decyzji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu:
– za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
– za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
– za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)   wybierać władze Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach,
2)   zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski,
3)   brać udział w zebraniach, naradach, imprezach oraz korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia,
4)   składać do Walnego Zebrania Członków skargi na działalność Zarządu.
3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)   aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
2)   regularnie opłacać roczne składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
3)   przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.
4.    Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem prawa do udziału w wyborze władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający mają obowiązki członków zwyczajnych z wyłączeniem obowiązku uiszczania rocznych składek członkowskich.
6. Członek wspierający ma obowiązek uiszczania dodatkowych składek członkowskich, na zasadach określonych w statucie.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w drodze indywidualnego zbierania głosów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 14a ust. 5.
3. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwał, o których mowa w § 17 pkt 2, 6, 11, 12 wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
4. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków.
5. Posiedzenia władz Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu dostarczane zainteresowanym najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.
6. Tryb określony w ust. 5 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władz Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.
7. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.
8. Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.
9. Władze Stowarzyszenia przeprowadzają głosowania tajne jeżeli tak postanowią.

§ 14a

1. Podejmowanie uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów następuje z inicjatywy Zarządu, Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu i częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
3. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 przyporządkowuje się do ostatniego odbytego posiedzenia organu Stowarzyszenia ze wskazaniem daty podjęcia uchwały wraz ze wzmianką, które głosy oddano w tym trybie.
4. Głosy w trybie określonym w ust. 1 członek oddaje przez podpisanie uchwały.
5. Uchwała zostaje podjęta w trybie określonym w ust. 1 gdy wszyscy członkowie organu Stowarzyszenia zostaną powiadomieni o jej treści i za uchwałą oddana zostanie bezwzględna większość głosów uprawnionych do głosowania, chyba że Statut przewiduje wyższą większość.
6. Projekty uchwał doręcza się listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

Walne Zebranie Członków

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§16

1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd, Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
2. Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków ustala organ, który zwołał posiedzenie.
4. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.
5. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą przedstawiciele członków, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.
7. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,
3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym Wiceprezesa Zarządu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych,
7) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
8) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,
9) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
10) udzielanie absolutorium Zarządowi,
11) uchwalanie zmian w Statucie,
12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
13) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
14) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu,
15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
16) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia,
17) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 18

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Skarbnik i członkowie zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
4. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie łącznie lub odrębnie Skarbnika i pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym swoim posiedzeniu, wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa, chyba że wyboru Wiceprezesa dokonało Walne Zebranie Członków.
5. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
6. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 28 ust. 1.
7. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.
8. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, nie przekraczające przeciętnie, za okres ostatnich 3 miesięcy, 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Mandat Członka Zarządu w przypadku naruszenia ust. 10 wygasa.

§ 19

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.
2. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 3 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.
4. Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§ 21

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
6) zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,
7) wykonywanie budżetu,
8) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
9) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
10) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu,
11) delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,
12) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 6 ust. 2 pkt 12,
13) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
14) (uchylony).

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród przedstawicieli członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego chyba że wyboru Przewodniczącego dokonało Zgromadzenie.
5. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem z Zarządzie.
7. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.
8. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 22a

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 23

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
3) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
4) opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
5) składanie sprawozdań z wykonania budżetu,
6) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 16 ust. 3,
8) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział IV
Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 25

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo prowadzoną nieodpłatnie i odpłatnie działalność pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 25a

1. Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
2. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.
3. Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.
4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu, przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
1) Ruchomości inne prawa majątkowe,
2) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) z rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
2) z darowizn,
3) z dotacji, grantów, subwencji itp.,
4) ze spadków i zapisów,
5) z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,
6) z odsetek bankowych,
7) z ofiarności publicznej,
8) z innych przewidzianych prawem źródeł.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego przewidziana w Statucie.
5. Przy zarządzaniu majątku Stowarzyszenia zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

1. Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.
2.  Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się:
1)   jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących gminę będącą członkiem Stowarzyszenia i stawki w złotych w wysokości 1,50 zł,
2) ryczałtowo dla powiatów będących członkami Stowarzyszenia w wysokości 11.500 zł.
3.  Wysokość rocznych składek członkowskich może być rokrocznie podwyższana przez Walne Zebranie Członków nie więcej jednak niż o 15 %. O ile Zarząd nie zdecyduje inaczej roczną składkę członkowską wnosi się do 31 marca każdego roku.
4. Przez liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę rozumie się faktyczny stan ludności danej gminy na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok, za który ustalana jest wysokość składki, ustalona na podstawie danych statycznych GUS lub wg danych podanych na żądanie Zarządu przez członka.
5.  Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.
6. Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych, niż określonych w ust. 5, kosztów działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie programów i przedsięwzięć. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeżeli wyraził zgodę na jej ustalenie.
7.Członkowie wspierający mają obowiązek uiszczania dodatkowych składek członkowskich, które dany członek zaakceptował w głosowaniu lub zadeklarował pisemnie wobec Stowarzyszenia wolę ich wniesienia

§ 28

1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości do 5000 zł, podpisują przy kontrasygnacie Skarbnika – Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
2. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości od 5000 zł, podpisują przy kontrasygnacie Skarbnika – inni dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu z zastrzeżeniem § 21 pkt 10.
4. Inne osoby mogą otrzymywać na zasadach określonych niniejszym Statutem pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie czynności zwykłego zarządu.
5. Skarbnik udzielając kontrasygnaty poświadcza, iż dokonywana czynność prawna zgodna jest z finansowymi uchwałami Walnego Zebrania Członków w tym budżetem Stowarzyszenia.
6. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Prezesa Zarządu, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powiadamia o tym Komisję Rewizyjną.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 29

1. Stowarzyszenie w zakresie swoich celów statutowych kontynuuje zadania i przedsięwzięcia realizowane przez Związek Gmin Pomorza Środkowego po jego likwidacji.
2. W zakresie określonym w ust. 1, w drodze czynności prawnych, Stowarzyszenie wstępuje w prawa i obowiązki Związku Gmin Pomorza Środkowego po jego likwidacji.

§ 30

1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.
2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.
3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.
4. Biuro organizuje i prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w ramach bieżącej działalności Stowarzyszenia.

§ 31

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
4. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

§ 32
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie ustalono na podstawie uchwały nr 1/2002 Członków Założycieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, zmienionej uchwałą WZC nr 13/3/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r., uchwałą WZC nr 2/1/2004 z 27 stycznia 2004 r., uchwałą WZC nr 9/2/2004 z 16 marca 2004 r., uchwałą WZC nr 16/6/2004 z 14 września 2004 r., uchwałą WZC nr 18/3/2005 z 11 października 2005 r., uchwałą WZC nr 1/1/2009 z 6 marca 2009 r. oraz uchwałą WZC nr 4 /1/ 2011 z 9 marca 2011 r.,uchwałą WZC nr 5/1/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz uchwałą WZC nr 5/1/15  z 10 kwietnia 2015 r.