Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos. WZC odbywa się przynajmniej dwa razy w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd, Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W posiedzeniu WZC uczestniczą przedstawiciele członków, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin WZC.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą :

1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,
3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru, 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych,
7) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
8) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,
9) ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
10) udzielanie absolutorium Zarządowi,
11) uchwalanie zmian w Statucie,
12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
13) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
14) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu,
15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
16) rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia,
17) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

ZARZĄD

Zarząd jest organem wykonawczym. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób wybranych przez WZC w głosowaniu tajnym. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez WZC. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 członków Zarządu. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
6) zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,
7) wykonywanie budżetu,
8) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
9) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
10) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu,
11) delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,
12) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
13) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez WZC, w głosowaniu tajnym, spośród przedstawicieli członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem z Zarządzie. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
3) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
4) opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
5) składanie sprawozdań z wykonania budżetu,
6) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,
7) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.